Általános szerződési feltételek

Cégnév: Speed Analytics Kft.
Székhely: 2117 Isaszeg Alkotás u. 57.
Adószám: 26238920-2-13
Közösségi adószám: HU2623892
Cégjegyzékszám: 13 09 191407
Telefonszám: +36-30-977 57 37
Internet cím: www.sebessegmerotabla.hu
Elektronikus levélcím: info@sebessegmerotabla.hu
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla szám: 11742049-21455711
Általános feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban ÁSZF) a célja a vállalkozó által elvállalt valamennyi vállalkozási tevékenység során a vállalkozó és a megrendelő közötti jogviszony szabályozása. A vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban maradnak, amíg a vállalkozó folytatja a vállalkozási tevékenységet. Általános Szerződési Feltételeket a vállalkozó elektronikus úton, mindenki számára elérhetővé teszi a http://www.sebessegmerotabla.hu honlapon. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései helyébe a felek megállapodása lép.  A vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek az általa elvállalt vállalkozási tevékenységek elvégzéséhez szükségesek.  A Megrendelő kijeleni, hogy rendelkezik az általa megrendelt termékek, illetve szolgáltatások díjának a megfizetéséhez szükséges anyagi feltételekkel és készen áll a vállalkozói díj teljes kifizetésére.
Részletes feltételek
A vállalkozó nyilvános tájékoztatást nyújt az általa tervezett, gyártott, összeszerelt, javított, felszerelt termékekről és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásairól a honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek.
 A szerződéskötésre a megrendelő által a vállalkozó részére eljuttatott, szerződéskötési ajánlatnak minősülő megrendelés, vagy a vállalkozó árajánlata elfogadása alapján kerül sor. A vállalkozó a beérkező megrendelésekről, illetve az általa kiadott ajánlatokról nyilvántartást vezet. A vállalkozó a beérkezett megrendelésekre 5 napon belül köteles nyilatkozni, hogy a megrendelést elfogadja, visszautasítja, vagy további pontosítást kér a megrendelőtől. A vállalkozó nem köteles megindokolni az ajánlat visszautasítását. A vállalkozó a megrendelés alapján, ha nem kerül visszautasításra, illetve ha a szükséges pontosítás megtörtént, akkor a vállalkozó 5 napon belül a megrendelés elfogadásával, részletes árajánlatot küld a megrendelő részére. Ha a megrendelő elfogadja a hozzá elküldött az abban meghatározott kötöttségi időn belül az ajánlatot és erről a vállalkozónak visszaigazolást küld, akkor a felek között a vállalkozási szerződés az árajánlatban foglalt tartalommal létrejön. Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül igény szerint és külön kérésre visszaigazolást küld a megrendelőnek, amely tartalmazza a termék mennyiségét, a kivitelezésre vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges (a megrendelőt érintő) műveletek ütemét, a szállítás időpontját, a kiszerelés, csomagolás egységét, a termék árát.
A vállalkozót tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg, melynek összege a jelen keretszerződés mellékletét képező esetei megrendelésben szereplő összeg. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozónak a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét. A vállalkozó a kiállított számla teljes összegének maradéktalan kiegyenlítéséig, az átadott termékekre fenntartja a tulajdonjogát. A megrendelő – ennek minden jogi-, különösen bűntető jogi következményeit ismerve - a tulajdonjog fenntartást kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, akkor a megrendelő utasítása szerint a megrendelő kockázatára a munkát köteles elvégezni és nem vállal semmilyen jellegű garanciát.  Vállalkozó nem vállal felelősséget a gyártott termékkel kapcsolatban harmadik személy által támasztott bármilyen szerzői jogi, tulajdonjogi vagy személyiségi jogi igénnyel szemben. Megrendelő a teljesítési igazolás kiállításával elismeri, hogy a termék a szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt termék műszaki tulajdonságaival. Amennyiben a termék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit megrendelő nem ismerhetett fel, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kifogását vállalkozóval közölni. Vis major minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja. Vis major előfordulása esetén a feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis major 2 (kettő) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a felek a jelen szerződéstől Vis maior miatt állnak el, a szerződés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik fél maga viseli.
Felek a következő módon köthetnek szerződést:
Szóban (telefonon vagy személyesen), melyet a vállalkozó a szóban kötött szerződés alapján elkészített számlával vagy más írásbeli módon visszaigazolt, és a visszaigazolás időpontjában lép érvénybe. Írásbeli szerződésben, melyet mindkét fél aláírt és abban az időpontban lép érvénybe, amikor a mindkét fél által aláírt szerződés kitöltve, aláírva a vállalkozóhoz eljutott. Megrendelőlap kitöltésével, mely abban az időpontban lép érvénybe, amikor a megrendelő által aláírt megrendelést kitöltve, aláírva a vállalkozó átveszi. Internetes felületen történő megrendeléssel, mely abban az időpontban lép érvénybe, amikor Megrendelő a Megrendelést a weboldalon jóváhagyta.  A felek között ráutaló magatartással nem jöhet létre szerződés.
Elállás joga
Az elállás jogának gyakorlását a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza. Minden fogyasztónak (természetes személynek) az áru kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:
1. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.
2. Elállásra vonatkozó igényt e-mailben vagy személyesen kell bejelenteni.
3. Az áru ellenértékét a termék visszaérkezését követő legfeljebb 8 munkanapon belül visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
4. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a termék hibátlan és a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.
 5. Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
Copyright © 2023, Minden jog fenntartva! www.sebessegmerotabla.hu